ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a

Megrendelő

és Nagy Szilvia EV

Székhely: 6726 Szeged, Ildikó utca 16.

Adószám: 76295407-1-26

Nyilvántartási szám: 39508883

Bankszámlaszám: 12067204-01471438-00100007 (a továbbiakban, mint: Vállalkozó)

között a mai napon az alábbiak szerint:

 1. Az ÁSZF hatálya

  1. Jelen ÁSZF a Megrendelő és a Vállalkozó közötti fordítási feladatok elvégzésére irányuló, elektronikus úton (e-mail) létrejött szerződéses jogviszonyokat szabályozza.

  1. Jelen ÁSZF 2019. július 31-től hatályos.

 1. Ajánlatkérés, a szerződés létrejötte

 1. A Megrendelő ajánlatkérés céljából felkeresi a Vállalkozót, majd a fordítandó forrásnyelvi szöveget és az árajánlatadáshoz szükséges információkat az 1. sz melléklet (ajánlatkérő_sablon) kitöltésével elküldi a Vállalkozó részére.

 1. Amennyiben az árajánlatadáshoz szükséges információk nem állnak teljes mértékben a Vállalkozó részére e célból a Felek egyeztetnek, s Megrendelő a szükséges információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

 1. A Vállalkozó az elküldött forrásnyelvi szöveg és az árajánlatadáshoz szükséges egyéb információk rendelkezésre állása után részletes árajánlatot ad a Megrendelő részére e-mail útján.

 1. A felek közös megegyezés útján, kizárólag az árajánlatban rögzített feltételekkel eltérhetnek jelen ÁSZF feltételeitől.

 1. A szerződés akkor jön létre, hogy a Megrendelő árajánlatra vonatkozó, e-mailben megtett kifejezett elfogadó nyilatkozata a Vállalkozó e-mail címére (iroda@forditaspontosan.hu) megérkezik. Vállalkozó árajánlata a keltezését követő 2 hétig érvényes.

 1. A Felek közötti szerződés a Megrendelő részéről e-mail útján kifejezetten elfogadott árajánlat és jelen ÁSZF tartalma és feltételei szerint jön létre. Az ÁSZF és az árajánlat rendelkezéseinek esetleges eltérése, illetve ütközése esetén az árajánlatban foglalt rendelkezés az irányadó.

 1. Vállalkozó jogai, kötelezettségei:

  1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az elvállalt munkához szükséges szakértelemmel és végzettséggel rendelkezik, illetve törekszik a lehető legmagasabb minőségre, szakmai színvonalra és nyelvi teljességre.

  1. Vállalkozó a forrásnyelvi szöveg mondanivalóját szakmailag helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a célnyelven. A Felek jelen pont tartalmát tekintik a „fordítás” tevékenység meghatározásának.

  1. A fordítandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Vállalkozó nem köteles, kivéve, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a terminológiák fordítását is.

  1. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó jogosult az alvállalkozó részére átadni a forrásnyelvi anyag egyes részeit, amelyek az alvállalkozó teljesítéséhez szükségesek.

  1. Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben elvállalt fordítás címét, témáját és a Megrendelő nevét referenciaként feltüntetni a honlapján, illetve egyéb bemutatkozó anyagain.

  1. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenységének ellátását, illetve feladatának kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

 1. Megrendelő jogai, kötelezettségei:

  1. Megrendelő köteles a számára rendelkezésre álló vagy kizárólag részéről biztosítható adatokat, információkat elektronikus formában haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kéréstől számított 3 munkanapon belül a Vállalkozónak átadni.

  1. Megrendelő nyilatkozik, hogy a forrásnyelvi anyag minden szerzői jogával rendelkezik, amely a fordítási munka elvégzéséhez szükséges (különösen az átdolgozás jogával) és ezen szerzői jogok tekintetében jogosult felhasználást engedélyezni 3. személyeknek. Megrendelő a fordítási munka elvégzéséhez szükséges szerzői jogokkal kapcsolatosan a felhasználást engedélyezi 3. személyek részére (Vállalkozó és esetleges Alvállalkozók). Megrendelő e pontban tett nyilatkozatáért jogszavatosságot vállal.

 1. Díjazás, fizetési feltételek

  1. A fordítási díj összege a részletes árajánlatban került megadásra.

  1. Vállalkozó kijelenti, hogy alanyi adómentes.

  1. A fordítási munka elküldését követő 3 munkanap elteltével (amennyiben szavatossági igény nem merül fel) Vállalkozó jogosult a fordítási díj összegének megfelelő számla kibocsátására.

  1. Megrendelő köteles a Vállalkozó által kibocsátott számlát azok kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíteni.

 1. Teljesítés

  1. A Vállalkozó teljesítési határideje akkor kezdődik meg, ha az árajánlatra vonatkozó kifejezett elfogadó nyilatkozat a Vállalkozó részére az iroda@forditaspontosan.hu e-mail címen hozzáférhetővé válik.

  1. Vállalkozó alapesetben a fordítást Ms Word formátumban, e-mail útján küldi el a Megrendelő részére.

  1. A forrásnyelvi szövegben szereplő számok, méretek, valuták, stb. változatlanul kerülnek feltüntetésre a fordításban, Vállalkozó tevékenysége ezek átszámítására nem terjed ki.

  1. A kész fordítás elküldését követően a Megrendelő köteles a Vállalkozó által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Vállalkozó reklamációt a teljes fordítás elküldését követő 3. munkanap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Vállalkozó munkája szerződésszerűen teljesítettnek minősül és a Megrendelő köteles az erről szóló számlát befogadni és kiegyenlíteni.

  1. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és részletesen a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.

  1. Vita esetén a Vállalkozó a fordítást egy független szakmai szervezettől felkért szakértővel (szakfordítóval) ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció a szakértő szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni, amennyiben megalapozott, úgy a Vállalkozó. A szakértő javaslatát a felek a vitára nézve irányadónak tekintik.

  1. A szavatossági igény szakértői elutasítása, vagy a szavatossági igény teljesítése után Megrendelő haladéktalanul, de maximum 3 munkanapon belül köteles befogadni a Vállalkozó által elvégzett fordítási munkáról kiállított számlát és azt a szerződés szerint kiegyenlíteni.

  1. Vállalkozó a fordítási tevékenysége alapján létrehozott szellemi alkotások szerzői vagyoni jogainak átruházását a számla teljes kifizetéséig fenntartja. A szellemi alkotások szerzői vagyoni jogai csak a számla teljes kiegyenlítésével szállnak át a Megrendelőre.

 1. Szerződésszegés

  1. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a késedelmes fizetést követően felszámított késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

  1. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő késedelme esetén (pl. információadás) a Vállalkozó teljesítési határideje a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

  1. Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén írásban, indoklással azonnali hatályú felmondással élhet. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 • Vállalkozó megszegi a jelen szerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét

 • Vállalkozó a teljes fordítási munka elkészítésével a megállapított határidőhöz képest legalább a megállapított határidő felén túli késedelembe esik

  1. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén írásban, indoklással azonnali hatályú felmondással élhet. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 • a fordításhoz szükséges információkat, adatokat nem adja át

 • Megrendelő a jelen szerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi

 • Megrendelő nem fogadja be a jogszerűen kiállított számlát, vagy a számla nem kerül kiegyenlítésre 30 napon belül

  1. Bármelyik fél azonnali hatályú felmondással élhet, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a másik féllel szemben jogerőre emelkedett.

  1. Érdekmúlás esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozó hivatalos e-mail címére küldött levélben elállni, amennyiben Vállalkozó még nem kezdte meg a fordítási munka teljesítését. Amennyiben a fordítás teljesítése közben kíván elállni a Megrendelő, köteles az elállás közléséig elvégzett fordítási munka ellenértékét Vállalkozónak megfizetni. A teljes fordítási munka elkészítése után Megrendelő nem jogosult az elállásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) c) pontjai alapján, ezért ekkor a teljes fordítási díjat köteles Vállalkozónak megfizetni.

  1. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

 1. Vegyes rendelkezések:

  1. A Vállalkozó kifejezetten nem vállal felelősséget a forrásnyelvi anyag tartalmában lévő kétértelmű megfogalmazások fordításáért, a forrásnyelvi anyagban lévő alaki, technikai és tartalmi hibákból eredő fordítási tartalomért és határidő-módosulásért, a forrásnyelvi anyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, a Vállalkozónak nem felróható késedelmes teljesítésért.

  1. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó kártérítési felelőssége korlátozott, maximálisan a Megrendelő által a Vállalkozó részére ténylegesen megfizetett, nettó fordítási díj 30%-ának megfelelő összegig terjed.

  1. Sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő nem vonható felelősségre, ha teljesítésében objektív körülmények (Vis Major) akadályozták. Ilyen tényezők például: (nem kizárólagos felsorolás)

 • Áramszünet

 • Internetszolgáltatás zavara, működésképtelensége

 • E-mail és hosting szolgáltatás zavara, működésképtelenség

  1. Vis Major esetében a szerződő Felek haladéktalanul, írásban és szóban értesítik egymást az ilyen késedelem okairól. A fenti körülmények megszűnésekor a mentesített fél minden indokolatlan késedelem nélkül köteles újrakezdeni a megszakított kötelezettségek teljesítését. Az értesítés felróható elmaradásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

  1. A szerződő Felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy az e szerződésben foglalt, illetve a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik, és azt egyik fél sem jogosult harmadik személy vagy a nyilvánosság tudomására hozni, kivéve a jogosultan igénybe vett alvállalkozó esetét, illetve azt az esetet, amikor a Vállalkozó a jelen fordítási munka címét, témáját és a Megrendelő nevét referenciaként feltünteti.

  1. A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az egymással történő kapcsolattartásra Megrendelő részéről az ajánlatkérő sablonban (1.sz. Melléklet) megadott, a Vállalkozó részéről pedig a https://forditaspontosan.hu/kapcsolat/ menüpontban rögzített elérhetőségeket használják. A Felek kötelesek a megadott elérhetőségeik esetleges változását a változásról tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a másik félnek bejelenteni. Az értesítés elmulasztásáért a mulasztó fél felel.

  1. A Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetés során kísérlik meg rendezni. Sikertelen egyeztetés esetére a Felek jelen szerződésből eredő jogvitájuk rendezésére kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

  1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) rendelkezései az irányadóak.

  1. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.

Szeged, 2019. július 30.

1. sz melléklet – ajánlatkérő sablon

Nagy Szilvia EV

1. sz melléklet – ajánlatkérő sablon

Megrendelő megnevezése

Székhely/lakhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám/adóazonosító

Képviselő:

Megrendelő telefonszáma:

Megrendelő e-mail címe:

Forrásnyelv (a lefordítandó anyag nyelve):

Célnyelv (a lefordított anyag nyelve):

Megrendelő által kívánt határidő:

Teljesítés módja:

(E-mail, CD, papír, stb.)

Teljesítés elektronikus formátuma:

(doc, docx, odt, pdf, stb.)

Megjegyzés:

Jelen adatbekérő sablon kitöltése mellett a Megrendelő mellékeli és megküldi a lefordítandó forrásnyelvi szöveget a Vállalkozó e-mail címére árajánlat-készítés céljából. Amennyiben nem jön létre szerződés a felek között, a Vállalkozó az elküldött forrásnyelvi szöveget törli levelező rendszeréből.